Astfel, în vederea consolidării măsurilor întreprinse la nivel de ramură de sporire a interesului activului sindical cu privire la contractul colectiv de muncă, de creştere a gradului de acoperire a organizaţiilor sindicale cu contracte colective de muncă şi de îmbunătăţire a calităţii conţinutului acestuia şi în conformitate cu art. 95, lit. c) din Statutul Federaţiei SINDASP, Comitetul Executiv al Federaţiei SINDASP a lansat propunerea de a acţiona integrat în acest sens.

Urmare,

1. Federaţia SINDASP, la solicitare:
– va acorda asistenţa necesară, de ordin consultativ / informativ, conducătorilor structurilor sindicale cu privire la negocierea colectivă, reglementările contractuale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în vigoare în domeniu;
– va organiza seminare de instruire a activului sindical, cît şi întruniri cu caracter informativ în teritorii, avînd drept obiectiv conştientizarea şi impulsionarea dialogului social la nivel de unitate.

2. Organul de conducere a asociaţiei sindicale, după caz, se va implica activ în identificarea şi implementarea modalităţilor de susţinere a organizaţiilor sindicale privind elaborarea / semnarea contractelor colective de muncă.

3. Organizaţia sindicală primară:
– se va documenta în privinţa motivelor şi cauzelor de neîncheiere a contractelor colective în scopul înlesnirii promovării rolului şi importanţei negocierilor colective, a contractului colectiv;
– va verifica conţinutul contractului colectiv de muncă, inclusiv în partea ce ţine de termenul de acţiune, actualizarea acestuia în conformitate cu modificările operate în legislaţia în vigoare, pentru a spori calitatea şi eficienţa lor;
– va iniţia negocieri colective: cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă, modificarea şi/sau completarea contractului colectiv, prolongarea termenului de acţiune a acestuia, după caz .

Or, contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, prin esenţa sa şi părţile implicate, influenţează direct funcţionalitatea instituţiei, organizaţiei, inclusiv prin reglementarea bine determinată a relaţiilor de muncă/de serviciu. O recunoaştere şi o implicare activă a sindicatului în administrarea unităţii, în materie de exprimare a intereselor, asigură, în ultima instanţă, un echilibru durabil şi o echitate socială, materializate printr-un acordul comun dintre administraţie şi reprezentantul salariaţilor – sindicatul, stimulează dialogul social, negocierea colectivă, incluziunea şi responsabilitatea socială. De aici, actualitatea şi necesitatea existenţei contractului colectiv de muncă în unitate este indiscutabilă şi pe cît se poate de evidentă – demonstrează gradul de dezvoltare a dialogului social, abilitatea de influenţă a sindicatului în promovarea colectivă a drepturilor şi intereselor salariaţilor – membri de sindicat în relaţiile cu angajatorul. Or, astfel, sindicatul valorifică de facto dreptul consfinţit de lege de a negocia colectiv şi de a oferi membrilor de sindicat garanţii sociale ce decurg din relaţiile “angajator – salariaţi”. În cele din urmă, contractual colectiv de muncă este reflecţia activităţii sindicale la nivel de unitate.
Drept temei juridic cu privire la desfăşurarea negocierilor colective pentru elaborarea, încheierea, modificarea sau completarea contractului colectiv de muncă sunt Codul muncii, Legea sindicatelor, convenţiile OIM, alte acte legislative şi normative. Aşadar, pentru încheierea contractelor colective de muncă, în mod special, cît şi pentru un dialog social funcţional, la general, cadrul legal este asigurat pe deplin.
În acest context, printre activităţile Federaţiei se regăseşte asistenţa, acordată organizaţiilor sindicale cu referire la contractele colective de muncă, la legislaţia în domeniu, precum şi la sporirea profesionalismului în partea ce ţine de conţinutul documentului. Astfel, de-a lungul anilor, continuu, se organizează instruiri tematice “Cu privire la contractul colectiv de muncă”, “Relevanţa instrumentelor şi acţiunilor sindicale în contextul modificărilor legislaţiei în vigoare”, etc., exclusiv pentru preşedinţii organizaţiilor sindicale primare. S-au dispus vizite de lucru în unele asociaţii sindicale şi întrevederi cu activul sindical din organizaţiile sindicale primare, avînd subiect de discuţie, inclusiv privind contractul colectiv de muncă, La solicitare, organizaţiile sindicale au fost asistate / consultate în vederea încheierii contractelor colective de muncă. Se oferă consultaţii, lămuriri şi îndrumări, dar şi explicaţii cu referire la legislaţia în domeniul raporturilor de muncă, aplicarea în practică a normelor legale ce ţin de negocierile colective, dialogul social, solicitate de activul sindical.
Cu toate acestea, este necesar de menţionat că situaţia la capitolul dat este cît se poate de modestă. Or, potrivit informaţiilor prezentate, din totalul de 1157 organizaţii sindicale primare, sunt încheiate doar aproximativ 700 contracte colective de muncă. Aceasta denotă că rata de acoperire este de circa 60 % .
Pe lîngă faptul că în unele organizaţii durata contractelor colective de muncă este expirată şi conform legislaţiei în vigoare acestea nu mai sunt în acţiune, există contracte colective de muncă cu prevederi legale abrogate, neadaptate la schimbările normatve care se produc în circuitul juridic etc., încă în mult prea multe organizaţii, instituţii, în cadrul cărora există organizaţie sindicală primară, contractele colective de muncă lipsesc cu desăvîrşire.
Urmare, credibilitatea în actul care reglementează conlucrarea între angajator/ administraţie şi sindicat şi ca instrument de apărare şi de suplimentare a dreprurilor şi garanţiilor sociale este încă mult prea redusă.
Din aceste considerente, pentru Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice reprezintă prioritate crearea unui sistem consolidat şi integrat al acţiunilor la nivel de ramură “Federaţia SINDASP – asociaţiile sindicale – organizaţiile sindicale primare”, fiind de actualitate includerea pe agendă a activităţilor sindicaliste cu privire la contractul colectiv de muncă. Astfel, în scopul punerii în valoare a scopurilor şi sarcinilor statutare, luării de atitudine pertinentă cu privire la contractul colectiv de muncă în unitate, precum şi acordării atenţiei cuvenite acestui deziderat, indiscutabil, se impune necesitatea de a contribui, printr-o responsabilitate solidară, la sporirea rolului şi importanţei negocierilor colective, a contractelor colective de muncă şi a dialogului social, la îmbunătăţirea calităţii conţinutului contractului colectiv de muncă, cît şi la creşterea gradului de acoperire cu contracte colective de muncă, per total în ramură.

Consilier protecţie social – economică,
Margalina Slonovschi,
tel. 022- 237105, 067433116